Image Image Image Image Image

TwitterFacebookLinkedin

Scroll to Top

To Top

Novela

O problema da identificación (III)

A identificación do público e a súa necesidade.

(El texto en castellano después de la versión en gallego)

No capítulo anterior falabamos de distintos tipos de identificación directa ou inversa. Aplicabamos tales termos ilustrándoos con algúns exemplos claros, nos que os personaxes provocan esa clase de sentimentos, sen dúbida algunha. Máis o último deles, Llewyn Davis, servíame para introducir un elemento discordante. O tal Davis é un personaxe  que, polo menos en min, non provoca a tan desexada identificación nin a torto nin a dereito. Podería pensarse que tal circunstancia constitúe ou ben un erro por parte dos creadores da historia, ou ben, e moito máis probablemente, un defecto da miña pobre mente, que estando incapacitada para comprendelo, non consigue chegar a identificación mediante a comprensión. Máis que podería acontecer se ningunha destas dúas opcións fose certa?

Bovary  Unha das posibles respostas a esa pregunta sería que os cineastas non buscaban a identificación do público co protagonista. Quizais non todas as obras buscan que a audiencia se identifique cos personaxes centrais, quizais unha experiencia de goce vicario, onde a  observación da vida e da forma de actuar do personaxe, pode ser suficiente. Buscaba Flauvert a identificación con Madame Bovary? Eu duvídoo. Defínese a dramatización como a ordenación dos acontecementos dunha historia de maneira que sexan significativos. Así, o feito de que a identificación exista ou deixe de existir podería non ser tan relevante se a dramatización permite a audiencia extraer un significado da vida do personaxe.

Outra resposta ao dilema, que ven sendo un corolario da anterior, sería que os procesos de identificación, máis ou menos inevitables pola propensión egocéntrica do ser humano, poderían funcionar dentro dunha narración de maneira intermitente e  mesmo alternante.

Olive 2Pensemos noutro personaxe, Olive Kitterige, representado para unha miniserie de HBO por Frances McDormand, por varias razóns achegada a cinematografía dos irmáns Cohen, e polo tanto, coñecedora con toda seguridade das teimas e preocupacións creativas dos autores de Inside Llewyn Davis.

Calquera que teña visto a serie convirá comigo en que ninguén en posesión cabal dos seus sentidos pode pretender que a audiencia se identifique con Olive Kitteridge, máis aínda así, xa desde o mesmo título, non cabe dúbida algunha de quen é o centro de atención desta historia. Pois ben, a tal Olive maltrata ao seu marido con sadismo, compórtase de forma egocéntrica e arrogante sempre, fracasa en todas e cada unha das súas relacións ata verse abocada ao suicidio, máis fáltalle valor para librar ao mundo da súa miserable existencia e aférrase a vida, quizais intentando corrixir algún dos seus erros nos anos que lle queden. Francamente creo que todos os que vimos a serie estariamos de acordo en bendicir o seu impulso de quitarse a vida. Non creo que haxa ninguén tan miserable para identificarse con esa muller… ata ese mesmo momento. Máis alí, diante do abismo do descoñecido, como o príncipe de Dinamarca declara no seu famoso monólogo, a consciencia fai covardes de todos nos… e daquela podemos identificarnos con ela. Máis realmente podemos? Eu puiden nese instante, porque compartín a súa miseria. Olive 6Ata entonces a miña empatía nunca estivera dirixida a ela, se non que se repartía entre os diversos personaxes cos que se relacionaba, máis aínda así, vía a serie con interese. De feito, se observamos as valoracións dos usuarios da web Imdb, a audiencia en xeral tamen semella ter gozado coa serie, pois ten unha valoración de 8.4. Una valoración ben boa se a comparamos coas das grandes películas citadas anteriormente: The lives of others, 8.5, In the name of the Father, 8.1 Inside Llewyn Davis,7.5. Se pensamos noutro personaxe co que é pouco probable que a xente se identifique, dado que é un traidor, un mentireiro e un asasino, entre outras calidades indesexables, Francis Underwood, protagonista de House of cards, serve de fío condutor dunha serie valorada pola audiencia cun meritorio 9.1, unha valoración so igualada por películas como The Godfather II, tamén protagonizada por un tipo pouco recomendable.Francis Underwood

Daquela a identificación do público, a diferenza do que acontece no deporte, podería alternarse dun suxeito a outro? Estou convencido de que si. Creo que o meu fillo tiña razón cando se identificaba con Sebastián porque marcaba gol e gañaba ao Deportivo. Tiña razón porque aínda non aprendera a ser un fanático. Afortunadamente, no proceso de contar unha historia non se necesita dun público formado por fanáticos, tamén chamados descerebrados. Quizais a excepción das historias máis simples e estereotipadas, nas que os personaxes divídense en bos e malos, e que hoxe en día son as máis comúns, non precisamos dun público aliñado en bandos, basta con que estean espertos e dispostos a compartir e comprender a historia, a través das peripecias polas que pasan os personaxes.Olive 5

El problema de la identificación III

La identificación del público y su necesidad.

En el capítulo anterior hablábamos de distintos tipos de identificación directa o inversa. Aplicábamos tales términos ilustrándolos con algunos ejemplos claros, en los que los personajes provocan esa clase de sentimientos sin duda alguna. Pero el último de ellos, Llewyn Davis, me servía para introducir un elemento discordante. El tal Davis es un personaje  que, por lo menos en mí, no provoca la tan deseada identificación de ninguna manera. Podría pensarse qué tal circunstancia constituye o bien un error por parte de los creadores de la historia, o bien, y mucho más probablemente, un defecto de mi pobre mente, que estando incapacitada para comprenderlo, no consigue llegar a la identificación mediante la comprensión. ¿Pero que otra cosa podría ocurrir si ninguna de estas dos opciones fuese cierta?

Bovary 2            Una de las posibles respuestas a esa pregunta sería que los cineastas no buscaban la identificación del público con el protagonista. Quizás no todas las obras buscan que la audiencia se identifique con los personajes centrales, quizás una experiencia de disfrute vicario, donde la observación  de la vida y de la forma de actuar del personaje, puede ser suficiente. ¿Buscaba Faluvert la identificación con Madame Bovary? Personalmente lo dudo. Se define la dramatización como la ordenación de los acontecimientos de una historia de manera que sean significativos. Así, el hecho de que la identificación exista o deje de existir podría no ser tan relevante si la dramatización permite a la audiencia extraer un significado de la vida del personaje.

Otra respuesta al dilema, que vine siendo un corolario de la anterior, sería que los procesos de identificación, más o menos inevitables por la inclinación egocéntrica del ser humano,  podrían funcionar dentro de una narración de manera intermitente e incluso alternante.

Olive 2Pensemos en otro personaje, Olive Kitterige, representado para una miniserie de HBO por Frances McDormand, por varias razones allegada a la cinematografía de los hermanos Cohen, y por lo tanto, conocedora con toda seguridad de las manías y preocupaciones creativas de los autores de Inside Llewyn Davis. Cualquiera que haya visto la serie convendrá conmigo en que nadie en posesión cabal de sus sentidos puede pretender que la audiencia se identifique con Olive Kitteridge, pero aun así, ya desde el mismo título, no cabe duda alguna de quién es el centro de atención de esta historia. Pues bien, la tal Olive maltrata a su marido con sadismo, se comporta de forma egocéntrica y arrogante siempre, fracasa en todas y cada una de sus relaciones hasta verse abocada al suicidio, pero le falta valor para librar al mundo de su miserable existencia y se aferra a la vida, quizás intentando corregir alguno de sus errores en los años que le queden. Francamente creo que todos los que vimos la serie estaríamos de acuerdo en bendecir su impulso de quitarse la vida. No creo que haya nadie tan miserable para identificarse con esa mujer… hasta ese momento.  Pero allí, delante del abismo de lo desconocido, como el príncipe de Dinamarca declara en su famoso monólogo, la consciencia nos convierte en cobardes a todos… y entonces podemos identificarnos con ella. ¿Pero realmente podemos? Yo pude en ese instante, porque compartí su miseria. Olive 3Hasta entonces mi empatía nunca había estado dirigida la ella, si no que se repartía entre los diversos personajes con los que se relacionaba, pero aun así, veía la serie con interés. De hecho, si observamos las valoraciones de los usuarios de la web Imdb, la audiencia en general también parece haber disfrutado con la serie, pues tiene una valoración de 8.4. Una valoración francamente  buena si la comparamos con las de las grandes películas citadas anteriormente: The lives of others, 8.5, In the name of the Father, 8.1 Inside Llewyn Davis,7.5. Si pensamos en otro personaje con el que es poco probable que la gente se identifique, dado que es un traidor, un mentiroso y un asesino, entre otras cualidades indeseables, Francis Underwood, protagonista de House of cards, sirve de hilo conductor de una serie valorada por la audiencia con un meritorio 9.1, una valoración solo igualada por películas como The Godfather II, también protagonizada por un tipo poco recomendable.Francis 2

¿Entonces la identificación del público, a diferencia de lo que ocurre en el deporte, podría alternarse de un sujeto la otro? Estoy convencido de que sí. Creo que mi hijo tenía razón cuando se identificaba con Sebastián porque marcaba gol y ganaba al Deportivo. Tenía razón porque aún no había aprendido a ser un fanático. Afortunadamente, en el proceso de contar una historia no se necesita de uno público formado por fanáticos, también llamados descerebrados. Quizás a excepción de las historias más simples y estereotipadas, en las que los personajes se dividen en buenos y malos –y que hoy en día son las más comunes– no precisamos de uno público alineado en bandos, basta con que estén despiertos y dispuestos a compartir y comprender la historia, a través de las peripecias por las que pasan los personajes.

 

 

 

 

Submit a Comment

Menú principal