Image Image Image Image Image

TwitterFacebookLinkedin

Scroll to Top

To Top

Otros formatos

O problema da identificación (I). O martirio de San Sebastián.

On 02, Feb 2015 | No Comments | In Otros formatos | By Héctor Carré

(O texto en castelán despois do galego)

 

-Que tal- preguntou a nai?

-Gañamos- contestou o neno.

-Daquela gañou o deportivo?- dixo a nai buscando confirmación no meu rostro máis irónico que alegre.

Eu expliquei que o neno, que asistía por primeira vez a un partido de fútbol profesional, observou en silencio como marcaba a Real Sociedade de San Sebastián. Máis poucos minutos despois fixo unha pregunta que abordaba plenamente un tema de importantísimo calado, o asunto da identificación. O neno preguntou se podía ir con Sebastián, ese foi o nome polo que se referiu a Real. Tiña catro ou cinco anos, así que pensei que non era momento de explicarlle que non se chamaba así, non era o momento de entrar en fonduras. Daquela dixen que, naturalmente, podía ir con quen quixer. Fora ao campo disposto a apoiar ao Deportivo, máis como os que gañaban eran os de Sebastián, considerou máis vantaxoso declararse un dos seus partidarios e grazas a iso chegou a casa moi contento. Non era o momento de falar de traizón, ou de lealdade. Él aínda non fixara os mecanismos de identificación, e polo tanto tiña a vantaxe de poder ir con calquera. Eu, polo contrario, non podía evitar seguir a ser deportivista e tiña que sufrir aquel pequeno martirio de San Sebastián.

martirio SS2Máis falando de martirios, creo que o proceso polo que nos identificamos con causas e persoas é un dos misterios máis fascinantes da convivencia humana. O mesmo San Sebastián representa hoxe en día, máis que calquera outra cousa, unha icona do mundo gay. Máis a teima do Santo nada tiña que ver con loitas de xénero, se non precisamente coa lealdade. Sebastián, que era soldado de Roma, negouse a renunciar as súas crenzas cristiás, polo que o emperador Diocleciano decretou que fora executado. Parece ser que a súa conversión en icona gay, que comezou xa no século XIX, ten que ver coa iconoloxía pictórica utilizada para a súa representación, pola mestura de éxtase e martirio da súa expresión, pola penetración das frechas no seu corpo, etc.  Polo que, seguramente, moitas das persoas que comparten o seu favoritismo por San Sebastián martirizado ignoran o seu verdadeiro significado, mais iso non lles impide identificarse con el nin identificarse tamén con aquelas persoas que comparten esa identificación.

Máis que quer dicir identificarse? Volvendo ao fútbol, os que se identifican cun equipo alégranse da súa alegría e entristécense coa súa mágoa. Máis que sentido ten iso? Os xogadores teñen motivos para alegrarse cando marcan. Son eles os que gañan, son eles os que poden mellorar os seus contratos. Máis o seguidor non gaña nada, nin mellora a súa vida profesional. Aínda así recibe coas vitorias unha transferencia real de emoción positiva. Iso é indubidable, pero creo que as razóns da identificación son máis profundas. Se pensamos nos falas e acentos das diferentes áreas lingüísticas, ou mesmo na identidade formal dos animais dentro das súas especies e subespecies, podemos chegar a conclusión de que o proceso de identificación cun grupo ou cunhas ideas ten razóns non so sociais se non mesmo biolóxicas.

martirio SS3A identificación busca respaldo emocional, trata de axudar ao individuo a resolver as súas dúbidas, ofrece solucións as incógnitas que provoca a existencia, máis a maioría das veces non da respostas dunha maneira racional se non emocional. Por iso a  lealdade pode converterse en fanatismo con certa facilidade, sobre todo entre persoas de escasa formación cultural. Por iso os equipos, as marcas comerciais e os partidos políticos tratan de simplificar elixindo un color para a súa imaxe. Os colores non se poden discutir, séntense e basta.

Máis como funciona o proceso de identificación da audiencia nunha historia? Como se identifica o público co teu heroe? Intentarei tratar o tema nunha próxima entrada.

 

El problema de la identificación (I)

El martirio de San Sebastián.

 

-Que tal- ¿preguntó la madre?

-Ganamos- contestó el niño.

-Entonces ganó el deportivo- dijo la madre buscando confirmación en mi rostro más irónico que alegre.

Yo expliqué que el niño, que asistía por primera vez a un partido de fútbol profesional, observó en silencio como marcaba la Real Sociedad de San Sebastián. Pero pocos minutos después hizo una pregunta que abordaba plenamente un tema de importantísimo calado, el asunto de la identificación. El niño preguntó si podía ir con Sebastián, ese fue el nombre por el que se refirió a la Real. Tenía cuatro o cinco años, así que pensé que no era momento de explicarle que no se llamaba así, ni era el momento de entrar en honduras, así que dije que, naturalmente, podía ir con quien quisiera. Había ido al campo dispuesto a apoyar al Deportivo, pero como los que ganaban eran los de Sebastián, consideró más ventajoso declararse uno de sus partidarios y gracias a eso llegó a casa muy contento. No era el momento de hablar de traición o de lealtad. Él aun no había fijado los mecanismos de identificación, y por lo tanto tenía la ventaja de poder ir con cualquiera. Yo, por lo contrario, no podía evitar seguir a ser deportivista y tenía que sufrir aquel pequeño martirio de San Sebastián.

martirio SS2Pero hablando de martirios, creo que el proceso por el que nos identificamos con causas y personas es uno de los misterios más fascinantes de la convivencia humana. El martirio de San Sebastián representa hoy en día, más que cualquiera otra cosa, un icono  del mundo gay. Pero la muerte del Santo nada tuvo que ver con luchas de género, si no precisamente con la lealtad. Sebastián, que era soldado de Roma, se negó a renunciar a sus creencias cristianas, por lo que el emperador Diocleciano decretó que fuese ejecutado. Parece ser que su conversión en icono gay, que comenzó ya en el siglo XIX, tiene que ver con la iconología pictórica utilizada para su representación, por la mezcla de éxtasis y martirio de su expresión, por la penetración de las flechas en su cuerpo, etc.  Por lo que, seguramente, muchas de las personas que comparten su favoritismo por San Sebastián martirizado ignoran su verdadero significado, aunque eso no les impide identificarse con él ni identificarse también con aquellas personas que comparten esa identificación.

Ahora bien, ¿Qué quiere decir identificarse? Volviendo al fútbol, los que se identifican con un equipo se alegran de su alegría y se entristecen con sus penas. ¿Pero que sentido tiene eso? Los jugadores tienen motivos para alegrarse cuando marcan. Son ellos los que ganan, son ellos los que pueden mejorar sus contratos. El seguidor no gana nada, ni mejora su vida profesional. Aun así recibe con las victorias una transferencia real de emoción positiva. Eso es indudable, pero creo que las razones de la identificación son más profundas. Si pensamos en las  hablas y en los acentos de las diferentes áreas lingüísticas, o incluso en la identidad formal de los animales dentro de sus especies y subespecies, podemos llegar la conclusión de que el proceso de identificación con un grupo o con unas ideas tiene razones no solo sociales si no incluso biológicas.

martirio SS3La identificación busca respaldo emocional, trata de ayudar al individuo a resolver sus dudas, ofrece soluciones a las incógnitas que provoca la existencia, pero la mayoría de las veces no da respuestas de una manera racional si no emocional. Por eso la lealtad  puede convertirse en fanatismo con cierta facilidad, sobre todo entre personas de escasa formación cultural. Por eso los equipos, las marcas comerciales y los partidos políticos tratan de simplificar, eligiendo un color para su imagen. Los colores no se pueden discutir, se sienten y basta.

El proceso de identificación con los personajes de una historia es de importancia capital en el destino de cualquier obra.  ¿Pero como funciona ese  proceso? ¿Como se identifica el público con tu héroe? Intentaré tratar el tema en una próxima entrada.

Submit a Comment

Menú principal