Image Image Image Image Image

TwitterFacebookLinkedin

Scroll to Top

To Top

Relatos

A herdanza recibida

On 20, Oct 2014 | No Comments | In Relatos | By Héctor Carré

A herdanza recibida.

(O texto en castelán está despois do galego)

Cóntase a miúdo a historia do presidente dun país que no momento do traspaso de poderes recibe dúas cartas do seu antecesor.

Goberna o mellor que poidas, dille, e utiliza estas cartas con prudencia. Abre a primeira cando todo vaia tan mal que non saibas como evitar o desastre. Nela encontrarás un consello máxico que che permitirá seguir gobernando. Abre a segunda cando volvas encontrarte na mesma situación desesperada que estabas cando abriches a primeira. O presidente acepta o regalo e goberna durante un tempo sen abrir as cartas. Máis chega un día no que xa non sabe como amañar os desastres e decide utilizar a primeira. A frase máxica da carta di: Bótalle todas as culpas ao teu antecesor. Efectivamente, culpando de todo o que vai mal ao anterior goberno, o presidente consigue capear o desastre durante un tempo, máis volve chegar o día no que a maxia desaparece e o gobernante non encontra saída. Cando abre a segunda carta encóntrase cunha frase que non é tan máxica: Chegou o momento de que escribas dúas cartas.

Efectivamente, a herdanza é determinante no desenvolvemento social. Dende tempos inmemoriais os seres humanos recoñeceron as súas vantaxes vendo como os fillos aprenden dos seus pais. Máis postos a aprender, igual se aprenden as virtudes que os vicios.

As recentes informacións sobre o uso de tarxetas invisibles para a facenda pública resultan reveladoras. Os conselleiros que as usaban ocupaban os seus cargos na caixa de aforros en representación de diferentes estamentos sociais, abarcando organizacións empresarias, sindicatos, e organizacións políticas de diferente signo, incluíndo o partido comunista. Dos máis de oitenta conselleiros, so tres ou catro venceron a tentación de utilizalas. Quere isto dicir que cando chega o momento de poñer a man, calquera está disposto a facelo, veña de onde veña, e iso tamén é a herdanza recibida. Non é de estrañar que xa no século dezaseis, seguramente por temor a represalias, o autor do Lazarillo de Tormes renunciase a asinar a autoría dun texto que retrataba a unha sociedade corrompida, onde a falsidade e falta de moralidade eran as únicas formas de progreso social. Esa situación non era un privilexio desta parte do mundo, máis noutros lugares os tempos trouxeron cambios. O parlamentarismo británico, a revolución francesa, a liberdade de expresión, as constitucións democráticas, criaron fillos que consideraban natural o que desde pequenos puideron ver ao seu arredor, que o gobernante non é un privilexiado imbuído da graza divina e que o seu comportamento ten que ser controlado polos outros poderes do estado.

Máis por desgraza unha constitución non é unha carta máxica, porque o mesmo que fai a lei pode facer a trampa. Non basta con lexislar para evitar que a lei sexa violada. A herdanza dos corenta anos de nepotismo franquista non se borra de golpe cunha lei no boletín oficial do estado. É necesario que a sociedade elimine os vicios herdados. Da mesma forma que co tempo comprendemos que os dereitos dinásticos non garanten a honestidade dos herdeiros, teremos que comprender que os problemas complexos non poden ser resoltos con solucións sinxelas. Igual que comprendemos que a euxenesia de Francis Galton podía criar monstros como o nazismo, teremos que pensar sobre a  idea de que se os políticos rouban hai que cambialos. Porque podería ser que os cambiemos por outros que rouben no seu lugar, dado que estes novos políticos procederán dunha sociedade onde a corrupción está xeneralizada.

Non só son corruptos os políticos se non a propia sociedade e os seus cidadáns. O outro día escoitei a unha gran xornalista falar das tarxetas opacas con certa nostalxia. “Esas tarxetas que nin eu nin vostedes teremos nunca”, dixo, ao que un compañeiro engadiu, “afortunadamente”. “Si, afortunadamente” corroborou ela. Máis aquela  primeira afirmación viña directamente do inconsciente colectivo dun pobo que devece pola ganga e pola impunidade. Nunha sociedade onde o éxito non depende da capacidade se non das recomendacións, a idea de que o que parte e ben reparte para si deixa a mellor parte non se pode esquecer por milagre. A excepción dos breves anos de goberno republicano, o estado español viviu historicamente anquilosado polo clientelismo das estruturas do antigo réxime. Non podemos esperar que, por milagre, as xeracións actuais esquezan maxicamente os vicios aprendidos.

Nas democracias longamente establecidas as mentiras páganse coa dimisión mentres na nosa democracia a mentira acéptase como algo natural. Todos damos por feito que os que poden menten ao pobo polo seu propio interese, como lle pasaba ao Lazarillo cando chegaba a adulto. En algúns estados os fiscais son elixidos polos cidadáns, mais aquí aceptamos que os xuíces sexan gobernados polos partidos políticos e aceptamos que aqueles que rexeitan o control político sexan apartados da xudicatura. De nada servirá cambiar de políticos se non cambiamos a maneira de controlalos. Teño a sensación de que o estado chegou a unha situación desesperada, e como non hai maxias que vallan, creo que só abrindo a carta magna, reformando a maneira de controlar a acción de goberno e creando unha verdadeira independencia do poder xudicial poderemos avanzar na consolidación do estado democrático, o demais é cambiar ladróns españois por ladróns cataláns, cambiar políticos dunha casta para fabricar outra nova e fuxir cara adiante no cabalo de outro.


La herencia recibida.

 

Se cuenta a menudo la historia del presidente de un país que en el momento del traspaso de poderes recibe dos cartas de su antecesor. Gobierna lo mejor que puedas, le dice, y utiliza estas cartas con prudencia. Abre la primera cuando todo vaya tan mal que no sepas como evitar el desastre. En ella encontrarás un consejo mágico que te permitirá seguir gobernando. Abre la segunda cuando te vuelvas a encontrar en la misma situación desesperada en la que estabas cuando abriste la primera. El presidente acepta el regalo y gobierna durante un tiempo sin abrir las cartas. Pero llega un día en el que ya no sabe como enfrentarse a los desastres que lo acorralan y decide utilizar la primera. La frase mágica de la carta dice: Échale todas las culpas a tu antecesor. Efectivamente, culpando de todo lo que va mal al anterior gobierno, el presidente consigue capear el desastre durante un tiempo, pero vuelve a llegar el día en el que la magia desaparece y el gobernante no encuentra salida. Cuando abre la segunda carta se encuentra con una frase que no es tan mágica: Llegó el momento de que escribas dos cartas.

Efectivamente, la herencia es determinante en el desarrollo social. Desde tiempos  inmemoriales los seres humanos reconocieron sus ventajas al ver como los hijos aprenden de sus padres. Pero puestos a aprender, igual que se aprenden las virtudes se aprenden los vicios.

Las recientes informaciones sobre el uso de tarjetas invisibles para la hacienda pública resultan reveladoras. Los consejeros que las usaban ocupaban sus cargos en una caja de ahorros en representación de diferentes estamentos sociales, abarcando organizaciones empresarias, sindicatos, y organizaciones políticas de diferente signo, incluyendo al partido comunista. De los más de ochenta consejeros, sólo tres o cuatro vencieron la tentación de utilizarlas. Quiere esto decir que cuándo llega el momento de poner la mano, cualquiera está dispuesto a hacerlo, venga de donde venga, y eso también es la herencia recibida. No es de extrañar que ya en el siglo dieciséis, seguramente por temor a represalias, el autor del Lazarillo de Tormes renunciara a firmar la autoría de un texto que retrataba a una sociedad corrompida, donde la falsedad y la falta de moral eran las únicas formas de progreso social. Esa situación no era un privilegio de esta parte del mundo, más en otros lugares los tiempos trajeron cambios. El parlamentarismo británico, la revolución francesa, la libertad de expresión, las constituciones democráticas, criaron hijos que consideraban natural lo que desde pequeños pudieron ver a su alrededor, que el gobernante no es un privilegiado imbuido de la gracia divina y que su comportamiento tiene que ser controlado por los otros poderes del estado.

Pero por desgracia una constitución no es una carta mágica, porque el mismo que hace la ley puede hacer la trampa. No basta con legislar para evitar que la ley sea violada. La herencia de los cuarenta años de nepotismo franquista no se borra de golpe con una ley en el boletín oficial del estado. Es necesario que la sociedad elimine los vicios heredados. De la misma forma que con el tiempo comprendimos que los derechos dinásticos no garantizan la honestidad de los herederos, tendremos que comprender que los problemas complejos no pueden ser resueltos con soluciones sencillas. Igual que comprendimos que la eugenesia de Francis Galton podía criar monstruos como el nazismo, tendremos que pensar sobre la  idea de que si los políticos roban hay que cambiarlos. Porque podría ser que los cambiemos por otros que roben en su lugar, dado que estos nuevos políticos procederán de una sociedad donde la corrupción está generalizada.

No sólo son corruptos los políticos si no la propia sociedad y sus ciudadanos. El otro día escuché la una gran periodista hablar de las tarjetas opacas con cierta nostalgia. “Esas tarjetas que ni yo ni ustedes tendremos nunca”, dijo, a lo que un compañero añadió, “afortunadamente”. “Sí, afortunadamente” corroboró ella. Pero aquella  primera afirmación venía directamente del inconsciente colectivo de un pueblo que se vuelve loco por la ganga y por la impunidad. En una sociedad donde el éxito no depende de la capacidad si no de las recomendaciones, la idea de que el que parte y bien reparte para sí deja la mejor parte no se puede olvidar por milagro. A excepción de los breves años de gobierno republicano, el estado español vivió históricamente anquilosado por el clientelismo de las estructuras del antiguo régimen. No podemos esperar que, por milagro, las generaciones actuales olviden mágicamente los vicios aprendidos.

En las democracias largamente establecidas las mentiras se pagan con la dimisión, mientras en nuestra democracia la mentira se acepta cómo algo natural. Como le pasaba al Lazarillo cuando llegaba a adulto, todos damos por hecho que los que pueden mienten al pueblo por su propio interés. En algunos estados los fiscales son elegidos por los ciudadanos, mientras aquí aceptamos que los jueces sean gobernados por los partidos políticos y aceptamos que aquellos que rechazan el control político sean apartados de la judicatura. De nada servirá cambiar de políticos si no cambiamos la manera de controlarlos. Tengo la sensación de que el estado ha llegado a una situación desesperada, y como no hay magias que valgan, creo que sólo abriendo la carta magna, reformando la manera de controlar la acción de gobierno y creando una verdadera independencia del poder judicial podremos avanzar en la consolidación del estado democrático, lo demás es cambiar ladrones españoles por ladrones catalanes, cambiar a los políticos de una casta para fabricar otra nueva y huir hacia delante en el caballo de otro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit a Comment

Menú principal