Image Image Image Image Image

TwitterFacebookLinkedin

Scroll to Top

To Top

Sin categoría

O problema da identificación (II)

On 09, Feb 2015 | No Comments | In Sin categoría | By Héctor Carré

Cando un escritor, director ou produtor deciden facer unha película teñen, ou deberían ter, moi en conta se a audiencia vai identificarse cos seus personaxes.

(El texto en castellano despues de la versión gallega)

Como diciamos no capítulo anterior, o proceso de identificación basease principalmente en mecanismos emocionais difíciles de prever, máis aínda así, hai elementos susceptibles de ser analizados. Os manuais din que se o público non se identifica co heroe pouco importa que haxa acción dramática ou deixe de habela, porque a audiencia carecerá de interese pola resolución da historia, será indiferente ao destino do heroe e, polo tanto, cambiará de canal, sairá da sala ou pechará o libro.

O ser humano ten unha capacidade innata de empatizar cos seus semellantes, xa sexan estes reais ou de ficción. Cando o público lee ou ve unha historia, a súa tendencia natural é identificarse con un ou varios dos seus personaxes. Como en moitas ocasións, as historias representan conflitos, a audiencia adoita tomar partido por un bando ou outro. Este proceso é máis claro e sinxelo canto máis simples e menos sutís son a historia e o seu desenvolvemento. Máis as veces papá é do Barsa e mamá é do Madrid, e daquela as cousas non son tan doadas.

LlewynEu creo que a audiencia identifícase cos personaxes de varias formas, as veces de maneira simultánea. En primeiro lugar a identificación pode producirse de forma directa por recoñecemento ou por comprensión.

O recoñecemento produce a identificación máis directa, e acontece cando o público recoñece como propias as vivencias ou os problemas que están a experimentar os personaxes. Nese caso, a identificación é total e profunda.

Na comprensión hai identificación cando o público entende o que lle pasa ao personaxe e, aínda que non se recoñeza nel, porque vive experiencias completamente alleas a súa vida, aproba a maneira que ten o personaxe de enfrontar esas vivencias.

Ademais destes procesos directos, existen os procesos de identificación inversos, ou de goce vicario, onde o público, incluso sen recoñecerse nel nin aceptar o que fai o personaxe, deixase levar polo pracer de experimentar un comportamento que el mesmo non quere ou non pode ter na vida real. Neste tipo de procesos tamén se poderían considerar o recoñecemento e a comprensión. O recoñecemento de alguén que gustaría ser, al menos en algún momento, ou a comprensión do seu comportamento, dadas as circunstancias nas que se desenvolve.

Normalmente, todos os procesos de identificación son máis doados cando o personaxe ten boas calidades morais, especialmente nos dramas e nas traxedias, máis tamén nas aventuras de periplos de heroe, herdadas dos contos de fadas, que tanto abundan nas historias dedicadas a públicos familiares. Na comedia, é máis habitual presentar a un personaxe que minte ou  que ten defectos, aínda que normalmente ten un bo fondo. Máis as veces, os personaxes son malvados e aínda así pode existir un proceso de identificación, principalmente de orden inverso. Canto máis sutil e profundo sexa o retrato dos nosos personaxes máis fácil será conseguir a identificación dunha maneira ou de outra.

Das lebenCalquera persoa, aínda que nunca teña sido detida sen motivo ou sufrido unha represalia política, identifícase inmediatamente con Gerry Conlon, o personaxe encarnado por Daniel Day Lewis na película No nome do pai, porque todo o mundo ten sufrido a inxustiza. Máis a identificación faise máis difícil cando o personaxe central é un espía da policía secreta a quen coñecemos durante un interrogatorio desapiadado. Aínda así, o director e guionista Florian Henckel e o actor Ulrich Mühe, o conseguen con gran mestría Na vida dos outros.

Un exemplo contrario sería Inside Lewyn Davys, persoalmente non encontro a forma de me identificar co protagonista, nin directa nin inversamente. Podo dicilo sen vergonza porque moitas das películas dos Irmáns Cohen están entre as miñas favoritas. Máis neste caso o protagonista é un cretino egocéntrico con pretensións artísticas frustradas que so esperta a miña indiferenza. Curiosamente, o personaxe gozou da aceptación dos críticos, supoño que non sería por un proceso de identificación directa se non inversa.

 

El problema de la identificación (II)

Cuando un escritor, director o productor deciden hacer una película tienen, o deberían tener, muy en cuenta si la audiencia se va a identificar con sus personajes.

 

Como decíamos en el capítulo anterior, el proceso de identificación se basa principalmente en mecanismos emocionales difíciles de prever, pero aun así, hay elementos susceptibles de ser analizados. Los manuales dicen que si el público no se identifica con el héroe poco importa que haya acción dramática o deje de haberla, porque la audiencia carecerá de interés por la resolución de la historia, será indiferente al destino del héroe y, por lo tanto, cambiará de canal, saldrá de la sala de cine o cerrará el libro.

El ser humano tiene una capacidad innata de empatizar con sus semejantes, ya sean estos reales o de ficción. Cuando el público lee o ve una historia, su tendencia natural es identificarse con uno o varios de sus personajes. Como en muchas ocasiones las historias representan conflictos, la audiencia suele tomar partido por un bando u otro. Este proceso es más claro y sencillo cuanto más simples y menos sutiles son la historia y su desarrollo. Pero a veces papá es del Depor  y mamá es de la Real,  por lo que las cosas no son tan fáciles.

Yo creo que la audiencia se identifica con los personajes de varias formas, a veces de manera simultánea. En primer lugar la identificación puede producirse de forma directa por reconocimiento o por comprensión.

In the nameEl reconocimiento produce la identificación más directa, y acontece cuando el público reconoce como propias las vivencias o los problemas que experimentan  los personajes. En esos casos, la identificación es total y profunda.

En la comprensión hay identificación cuando el público entiende lo que le pasa al personaje y, aunque no se reconozca en él, porque vive experiencias completamente ajenas su vida, aprueba la manera que tiene el personaje de enfrentar esas vivencias.

Además de estos procesos directos, existen los procesos de identificación inversa, o de goce vicario, donde el público, incluso sin reconocerse en él ni aceptar lo que hace el personaje, se deja llevar por el placer de experimentar un comportamiento que él mismo no quiere o no puede tener en la vida real. En este tipo de procesos también se pueden considerar el reconocimiento y la comprensión. El reconocimiento de alguien al que el público le gustaría ser, al menos en algún momento, o la comprensión respecto a su comportamiento, dadas las circunstancias en las que se desarrolla.

Normalmente, todos los procesos de identificación son más fáciles cuando el personaje tiene buenas cualidades morales, especialmente en los dramas y en las tragedias, pero también en las aventuras de periplos del héroe, heredadas de los cuentos de hadas, que tanto abundan en las historias dedicadas a públicos familiares. En la comedia, es más habitual presentar a un personaje que miente o que  tiene defectos, aunque normalmente tiene un buen fondo. Pero a veces, los personajes son malvados y aun así puede existir un proceso de identificación, principalmente de orden inverso. Cuanto más sutil y profundo sea el retrato de nuestros personajes más fácil será consiguir la identificación de una manera o de otra.

Cualquier persona, aunque nunca haya sido detenida sin motivo o sufrido una represalia política, se identifica con Gerry Conlon, el personaje encarnado por Daniel Day Lewis en la película En el nombre del padre, porque todo el mundo ha sufrido la injusticia.

The livesLa identificación se hace más difícil cuando el personaje central es un espía de la policía secreta a quien conocemos durante un interrogatorio despiadado. Aun así, el director y guionista Florian Henckel y el actor Ulrich Mühe, lo consiguen con gran mestría. En la vida de los otros.

Un ejemplo contrario sería Inside Lewyn Davis. Personalmente no encuentro la forma de identificarme con el protagonista, ni directa ni inversamente. Puedo decirlo sin vergüenza porque muchas de las películas de los hermanos Cohen están entre mis favoritas. Pero en este caso el protagonista es un cretino egocéntrico con pretensiones artísticas frustradas que solo despierta mi indiferencia. Curiosamente, el personaje disfrutó de la aceptación de los críticos, supongo que no sería por un proceso de identificación directa si no inversa.

Submit a Comment

Menú principal